Конспекти за държавни изпити

Конспект за писмен държавен изпит  по специалност  ”Бизнес администрация”

 1. Същност и съдържание на администрирането /управлението/ на бизнеса. Бизнес администрация.
 2.  Исторически преглед на школите в управлението. Етапи на формиране и функциониране на управленския апарат. Стратегическо управление.
 3. Предмет и периодизация на стопанската история.
 4. Пазарна икономика – видове пазари и пазарни структури. Основни субекти на пазара. Главни условия за пазарно равновесие.
 5. Организация и управление на фирма. Изграждане на организационно-управленските структури.
 6. Управление на човешките ресурси. Планиране, подбор, обучение, мотивация, стимулиране и ръководене на персонала във фирмата.
 7. Конфликтите в бизнес организацията – същност, причини за възникване и стратегии за разрешаване
 8. Бизнес комуникации и връзки с обществеността – същност и значение, видове, технология на провеждане на бизнес преговори.
 9. Бизнес кореспонденция – място, роля, значение, конструкция и оформяне..
 10. Бизнес етика – същност и структура. Етични стандарти и етично поведение в бизнес организацията – фактори, особености, управление
 11. Фирмена култура и бизнес етикет.
 12. Маркетинг стратегии, политики, методи и средства за осъществяване.
 13. Бизнес реклама – обекти, същност, значение, система, видове, рекламна стратегия и план.
 14. Управление на проекти.
 15.  Пари, банки и борси.
 16.  Същност на счетоводството.  Предмет на счетоводството. Активите и пасивите като обект на счетоводството – същност и класификация.
 17.  Организация на счетоводството във фирмата.
 18.  Възникване, същност и характеристика на правото. Източници на правото. Правна норма.
 19.  Същност на офис мениджмънта. Администриране на работата във фирмата.
 20.  Организацията на работното място на офис мениджъра. Мениджърски професионализъм.
 21.  Съдържание, задачи, основни дейности в подбор на персонала на съвременния пазар.
 22.  Бизнес планиране – роля и значение на процеса на бизнес планирането. Принципи на бизнес планиране
 23.  Бизнес план – същност и структура
 24.  Същност и характерни особености на лидерството. Лидерски стилове.
 25.  Основи на предприемаческата дейност.

Необходими документи:

 • Заявление
 • Отчет за учебна практика (задочно обучение),  Дневници (редовно обучение)
 • Отчет за държавен производствен стаж (задочно обучение)
 • Копие на лична карта
 • 2 снимки (паспортен формат)

 


Конспект за писмен държавен изпит по специалностите  „Организация и управление на туристическото обслужване“ и „Организация и управление на хотели и ресторанти“

 1. Туризмът като социален, културен и икономически феномен.
 2. Туристически ресурси – природни и антропогенни.
 3. Видове туризъм – характеристика.
 4. География на туризма /ресурси и туристически райони в България/.
 5. Туристическа индустрия.
 6. Основни участници на международния туристически пазар. Комплексен туристически продукт.
 7. Механизъм за управление на туристическата индустрия в глобален, регионален и национален мащаб.
 8. Национални и международни туристически организации.
 9. Маркетинг и реклама в туризма.
 10.  Правно-нормативна уредба в националния и международния туризъм.
 11.  Персонален мениджмънт в туризма. Управленски структури, кадрова политика. Подбор, мотивация и стимулиране на персонала.
 12.  Фирмена култура и етика.
 13.  Бизнес комуникации и връзки с обществеността в туристическия бизнес.
 14.  Организация и управление на хотели.
 15.  Организация и управление на ресторанти.
 16.  Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма.
 17.  Туристическа анимация и екскурзоводство.
 18.  Технология на туристическото хотелиерско и ресторантьорско обслужване – същност, съдържание, особености. Основи на технологическия процес. Класификация, технологична схема и технологичен цикъл. Технологии на обслужване на преден офис.
 19.  Технология на туристическото обслужване. Технология на посредническата и екскурзоводската  дейност.
 20.  Социологически и психологически основи на туризма.
 21.  Глобалните туристически мрежи и вериги и развитието на световната туристическа индустрия.
 22.  Счетоводство на туристическа фирма.
 23.  Устойчиво развитие на туризма и опазване на природната среда.
 24.  Културно-историческото наследство в предметното поле на туризма.
 25.  Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена.

Необходими документи:

 • Заявление
 • Отчет за учебна практика (задочно обучение),  Дневници (редовно обучение)
 • Отчет за държавен производствен стаж (задочно обучение)
 • Копие на лична карта
 • 2 снимки (паспортен формат)

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail