Конкурс за „професор“

Конкурс за „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. „Туризъм“, научна специалност „Икономика и управление по отрасли (Управление на туристическите дестинации)“, обявен в ДВ бр. 36/ 19.05.2015 г.   … Прочетете повече