Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1

  • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Колеж по ТуризъмБлагоевград се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайт на адрес:  http://cotur.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Статус на съответствие: частично съответства на изискванията на посочения стандарт поради изключенията, посочени по-долу

Недостъпно съдържание

Изискване Описание и посочване на несъответствието Възможности за избор
9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Алтернативно представяне на записаните аудио материали Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали
9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Аудио представяне на видео съдържанието Неприложимо
Наличните видеоклипове са с интегрирано аудио
9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо Неприложимо
Няма живо видео излъчване
9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието Неприложимо
Наличните видеоклипове са с българско аудио
9.1.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Адаптивност: Създаване на съдържание, което може да бъде представено по различни начини (опростено оформление) без загуба на информация или структура Частично
9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука Неприложимо
Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично
9.1.4.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Да не се представя текст във вид на изображение Частично осигурено
9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения
9.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Пауза, Стоп, Скриване: за всяка движеща, мигаща и превъртаща се информация има механизъм за потребителя – пауза, спиране или скриване Неприложимо
Няма такава информация
9.2.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на сайта Неприложимо
Няма съдържание, изискващо действия в последователни стъпки
9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение Неприложимо
Не се използва многоточков курсор
9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици
9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация Неприложимо
Не се въвеждат данни от потребителя
9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните:
– Действието на въвеждане на данни е обратимо.
– Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира.
– Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването
Неприложимо
Чрез сайта не се извършват действия, водещи до правно или финансово обвързване на потребителите
  Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието
9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Предоставяне на надписи за цялото предварително записано аудио и видео съдържание в синхронизиран носител Неприложимо

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 07.06.2022 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 07.06.2022 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 07.06.2022 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт: cotur@abv.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация: Мария Джупанова, cotur@abv.bg

Сигнала се разглежда в срок до 30 дни от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на неспазени изисквания за достъпност или отказ.

Процедура по прилагане

В случай че, Колеж по Туризъм – Благоевград не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Жалбите могат да се подават по следните начини:

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“

  • по електронен път на mail@e-gov.bg(с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“)
  • пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.

 

РАЗДЕЛ 2

  • ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Колеж по туризъм Благоевград се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си, който поддържа.

Дата на публикуване на уебсайта: 01.07.2015 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта вследствие на съществено преработване на неговото съдържание: 01.07.2015 г.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail