Организационна структура на Колеж по туризъм – Благоевград

Списък на  съкращенията, използвани в схемата на управленската и функционална структура на ЧВУ „Колеж по туризъм“ – Благоевград

  1. КРАС – Комисия за развитие на академичния състав
  2. НИЦ – Научно-изследователски център
  3. ИС – Издателски съвет
  4. КЦ – Кариерен център
  5. ККООКО – Колежанска комисия по осигуряване и оценяване качеството на образованието
  6. ЗКМСРП – Звено за координация на международното сътрудничество и за реализация на проекти

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail