Конспекти за държавни изпити

Конспект за писмен държавен изпит по специалност  ”Бизнес администрация”

 1. Стопански /бизнес/ субекти – физически и юридически лица по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 2. Същност и съдържание на администрирането /управлението/ на бизнеса. Бизнес администрация. Исторически преглед на школите в управлението. Етапи на формиране и функциониране на управленския апарат. Стратегическо управление.
 3. Предмет и периодизация на стопанската история.
 4. Пазарна икономика – видове пазари и пазарни структури. Основни субекти на пазара. Главни условия за пазарно равновесие.
 5. Макроикономическо неравновесие – цикличност на икономическото развитие, безработица, инфлация и стагфлация.
 6. Организация и управление на фирма. Изграждане на организационно-управленските структури.
 7. Управление на човешките ресурси. Системи и програми. Планиране, подбор, обучение, мотивация, стимулиране и ръководене на персонала във фирмата. Разрешаване на конфликти.
 8. Бизнес комуникации и връзки с обществеността – същност и значение, видове, технология на провеждане на бизнес преговори.
 9. Бизнес кореспонденция – място, роля, значение, конструкция и оформяне..
 10. Етични принципи в бизнеса – утилитаризъм, универсализъм и справедливост.
 11. Фирмена култура и бизнес етикет.
 12. Информационни технологии в бизнес администрирането.
 13. Маркетинг стратегии, политики, методи и средства за осъществяване.
 14. Бизнес реклама – обекти, същност, значение, система, видове, рекламна стратегия и план.
 15. Управление на проекти.
 16. Пари, банки и борси.
 17. Счетоводство в стопанското управление – същност, място, обекти на счетоводство, способ на балансово обобщаване, счетоводна система, видове счетоводни документи. Организация на счетоводството във фирмата.
 18.  Определение за правото. Обща характеристика.
 19. Същност на офис мениджмънта. Администриране на работата във фирмата.
 20. Организацията на работното място на офис мениджъра. Мениджърски професионализъм.
 21. Съдържание, задачи, основни дейности в подбор на персонала на съвременния пазар.
 22. Анализ на стопанската дейност – база на фирмения финансов мениджмънт.

Необходими документи:

 • Заявление
 • Отчет за учебна практика (задочно обучение),  Дневници (редовно обучение)
 • Отчет за държавен производствен стаж (задочно обучение)
 • Копие на лична карта
 • 2 снимки (паспортен формат)

 


Конспект за писмен държавен изпит по специалностите  „ОУТО и ОУХР”

 1. Туризмът като социален, културен и икономически феномен.
 2. Туристически ресурси – природни и антропогенни.
 3. Видове туризъм – характеристика.
 4. География на туризма /ресурси и туристически райони в България/.
 5. Туристическа индустрия.
 6. Основни участници на международния туристически пазар. Комплексен туристически продукт.
 7. Механизъм за управление на туристическата индустрия в глобален, регионален и национален мащаб.
 8. Национални и международни туристически организации.
 9. Маркетинг и реклама в туризма.
 10. Правно-нормативна уредба в националния и международния туризъм.
 11. Персонален мениджмънт в туризма. Управленски структури, кадрова политика. Подбор, мотивация и стимулиране на персонала.
 12. Фирмена култура и етика.
 13. Бизнес комуникации и връзки с обществеността в туристическия бизнес.
 14. Организация и управление на хотели.
 15. Организация и управление на ресторанти.
 16. Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма.
 17. Туристическа анимация.
 18. Технология на туристическото хотелиерско и ресторантьорско обслужване – същност, съдържание, особености. Основи на технологическия процес. Класификация, технологична схема и технологичен цикъл. Технологии на обслужване на преден офис.
 19. Технология на туристическото обслужване. Технология на посредническата и анимационната дейност.
 20. Информационни технологии в туризма.
 21. Социологически и психологически основи на туризма.
 22. Глобалните туристически мрежи и вериги и развитието на световната туристическа индустрия.
 23. Счетоводство на туристическа фирма.
 24. Туризъм и опазване на природната среда.
 25. Културно-историческото наследство в предметното поле на туризма.
 26.  Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена.

 

Необходими документи:  

 • Заявление
 • Отчет за учебна практика (задочно обучение), Дневници (редовно обучение)
 • Отчет за държавен производствен стаж (задочно обучение)
 • Копие на лична карта
 • 2 снимки (паспортен формат
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail