Здравно осигуряване

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!!!

Здравно осигуряване за студенти

Кой плаща здравноосигурителните вноски на студентите?

  • Студентите, които са редовно обучение във висши училища и до навършване на 26-годишна възраст, се осигуряват за сметка на държавния бюджет, ако не са осигурени на друго основание по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
  • Всички останали студенти трябва да плащат сами здравноосигурителните си вноски. 

А българските студенти, които се обучават в чужбина?

Съгласно българското законодателство (чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО) всички български студенти, които са редовна форма на обучение и до навършване на 26-та си годишнина, са осигурени за сметка на държавния бюджет.  Тази разпоредба не прави разграничение по отношение на това дали лицата учат във висши училища в България, в такива от друга държава-членка на ЕС или в трети страни. Следва да се има предвид, че когато български студенти учат в друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС) и по време на престоя си в другата държава-членка те не осъществяват дейност там, от гледна точка дейността на НАП в трансгранична ситуация спрямо тях остава приложимо законодателството на компетентната спрямо тях държава.

В случай че спрямо студентите остава приложимо българското осигурително законодателство, те подлежат на задължително здравно осигуряване по предвидения в ЗЗО ред.

В този аспект лицата, които учат във висши училища в България, в такива от друга държава-членка на ЕС (които попадат в персоналния обхват на регламента и в трансгранична ситуация за тях остава приложимо българското осигурително законодателство) или в трети страни,  ако отговарят на условията по чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО, са осигурени за сметка на държавния бюджет.

За да уредят здравноосигурителния си статус, е необходимо тези студенти да представят в офисите на Национална агенция за приходите по постоянен адрес доказателствени документи. Такива документи са например: удостоверение или служебна бележка от университета, в който следват, диплома за завършено висше образование и др. Тези документи трябва да са преведени от лицензирана фирма и се вземат предвид само, ако в тях е посочен периода на обучение. Документът се подава в териториалната дирекция или офис на НАП по постоянен адрес, за да се „изчистят“ задълженията на студента за здравноосигурителни вноски

Студентите във висши училища, които са редовна форма на обучение, но са навършили 26-годишна възраст, както и тези, които не са редовна форма на обучение, независимо от тяхната възраст трябва да внасят за своя сметка здравноосигурителните си вноски.

Студентите плащат ли сами здравните си вноски между училище и университета?

По данни на НАП над 70% от студентите, редовно обучение в първи курс, които са български граждани, имат пропуски в здравното осигуряване за един, два или три месеца.

В най-масовия случай проблемът идва от това, че учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година, а започват следването си през септември или октомври. Учениците до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст са осигурени за сметка на държавния бюджет.

В диапазона юли – септември те не са осигурени за сметка на държавния бюджет, защото не попадат в нито една от двете категории – не са нито ученици, нито все още студенти. За този период бъдещите студенти, ако не са осигурени на друго основание по реда на закона, трябва да платят сами здравноосигурителните си вноски. 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail