Прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИСТЕМАТА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

На 19.06.1999 г. в Болоня, министрите на образованието на 29 страни от Европа, в това число и на България, подписаха съвместна декларация за изграждане на Европейско пространство за висше образование. Опирайки се на основните принципи за автономия и независимост на висшите училища, залегнали в университетската Магна Харта, подписана също в Болоня през 1988г., Болонската декларация обоснова необходимостта от въвеждане на система от образователни кредити, в качеството на надеждно и ефективно средство за засилване на студентската мобилност.

Студентската мобилност се явява основен елемент на сътрудничество между висши училища, което следва непрекъснато да се адаптира към глобалните и бързо променящи се обществени изисквания и тенденции за: повишено търсене на висше образование, интернационализиране на образованието и научните изследвания, повишаване качеството на университетското образование, предлагане на университетски квалификации на пазара на труда. Студентската мобилност е един от най-добрите начини за професионално и научно развитие на студентите чрез овладяване и пренасяне на чуждестранен образователен опит.

Системата за натрупване и трансфер на кредити дава възможности на образователните институции за улесняване на споразуменията за пълно академично признаване на периодите на обучение в чужбина, както и за осигуряване на прозрачност при обучението на студентите.

Системата е изградена по модела на Европейската система за трансфер на кредити / ECTS/ и се базира на следните основни принципи: пълна информираност, взаимно доверие и съгласие, отчитане натовареността на студентите чрез използване на кредити.

1.1. Кредитната система като организация на учебния процес:
1. се основава на пълната студентска аудиторна и извънаудиторна заетост за всяка отделна учебна дисциплина;
2. осигурява на студентите възможност за избиране на учебни дисциплини, учебни форми и форми на самостоятелна работа, както и за признаване на отделни периоди на обучение, проведени в други висши училища или различни специалности на Колежа, съответстващи на всички изисквания на учебния план и образователно-квалификационната степен на конкретна специалност.

1.2. Кредитът е цифрово изражение на пълната студентска заетост, необходима за усвояване на знания, формиране на умения и компетенции, определени в квалификационната характеристика на специалността, и изискванията на учебния план за образователно-квалификационните степени "специалист", "бакалавър" и "магистър".
Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и учебни дисциплини.

1.3. Кредитната система се привежда в действие от Колеж по туризъм – Благоевград като образователна институция с нейните основни звена, преподаватели и студенти с помощта на следните документи:

1. информационен пакет;

2. формуляр за кандидатстване на студенти от други висши училища;

3. академична справка за признаване на образователни кредити и периоди на обучение в други висши училища;

4. договор за обучение на студенти от други висши училища.

Усилията на Колежа за студентска мобилност се подпомагат от Европейската програма за сътрудничество в сферата на образованието Сократ, подпрограма Еразъм..

2. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

2.1. Въвеждане на системата

През 2010 г. Академичния съвет на Колежа взе решение за приобщаване към Болонския процес и включване в процесите за изграждане на Европейско образователно пространство, като приоритетно адаптира обучението на българските и чуждестранни студенти към Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/.

2.2. Формиране и натрупване на кредити

1. Кредитите се определят за цялата предвидена в учебния план студентска аудиторна и извънаудиторна заетост по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини в зависимост от спецификата на всяка отделна специалност, отразена в квалификационната характеристика и учебния план на съответната образователно-квалификационна степен.

2. Кредитите са съпоставима мярка за определяне общата годишна натовареност на студентите, образуваща се от: лекции, упражнения, практики, стажове, курсови и дипломни работи, реферати, изследователски проекти, работа в библиотека и др.
В съответствие с Наредбата на МОН и изискванията за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища и методическите указания на Европейската комисия, кредитната система в Колеж по туризъм – Благоевград включва 60 кредита учебна натовареност на студентите за една учебна година, която се състои от два семестъра зимен и летен. За всеки семестър се дават по 30 кредита. Кредитите по всяка учебна дисциплина се присъждат само, след като са изпълнени всички изисквания на учебния план и е положен съответния изпит с оценка не по-ниска от среден 3. Формата на оценяване се посочва в учебната програма и е в съответствие с изискванията на ЗВО и Правилниците на колежа.

3. Един кредит се присъжда за 30 часа студентска заетост.

4. Делът на аудиторната заетост не може да бъде повече от половината.

5. Съотношението между аудиторната и извънаудиторната заетост се определя в учебния план на специалността съобразно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен "професионален бакалавър".

6. Общият брой кредити, необходим за завършване на образователно-квалификационната степен "професионален бакалавър" е 180 за 3 годишен срок на обучение, като 10 от тези кредити са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

7. Кредитите по специалностите, предвиждащи задочна форма на обучение съответстват на броя на кредитите, предвидени в учебните планове за редовната форма на обучение.

8. Кредитите, предвидени за всяка от задължителните, избираемите и факултативните учебни дисциплини и кредитите за предвидената извънаудиторна студентска заетост се вписват в учебния план на отделните специалности.

II. ПРИЗНАВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

1. ПРИЗНАВАНЕ НА КРЕДИТИ В ОСНОВНИТЕ ЗВЕНА НА КОЛЕЖА

1.1. Ректорът на Колеж по туризъм – Благоевград създава специализирана комисия за управление и контрол на системата за признаване и трансфер на кредити.

1.2. В състава на комисията за управление, координация и контрол влизат:
– заместник ректора по научно – изследователската дейност,
– заместник ректора по учебната дейност,
–  Еразъм координатора.

1.3. Специализираната комисия за управление и контрол на системата за признаване и трансфер на кредити извършва признаване на образователни кредити и периоди на обучение, придобити в друго висше училище или по учебен план на друга специалност, както и на кредити по сходни дисциплини от друга специалност.

1.3. Специализираната комисия за управление и контрол на системата за признаване и трансфер на кредити извършва признаването на кредитите въз основа на официално заверена академична справка, а за студентите, придобили образователни кредити и периоди на обучение в други висши училища, и след представяне на формуляр за кандидатстване и договор за обучение.

1.5. Специализираната комисия може да присъждат кредити и за знания и умения, придобити в системата на продължаващото обучение.

2. ИЗГОТВЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНИ НА ИНФОРМАЦИОННИ ПАКЕТИ

1.1. Информационните пакети съдържат информация за висшето училище, информация за основните звена на Колеж по туризъм – Благоевград и информация за всяка отделна специалност съгласно изискванията на Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища и в съответствие с чл. 39, ал. 2 от ЗВО. В информационните пакети се публикуват и образците на формулярите за кандидатстване, академичните справки и договорите за обучение.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail