Решение на Народното събрание на Република България

РЕШЕНИЕ
за откриване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" със седалище Благоевград

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

Реши:

Открива частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" със седалище Благоевград и с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист по …" по специалности от професионални направления "Туризъм", "Икономика" и "Администрация и управление".
Имуществото и финансирането на колежа по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.
Решението е прието от XXXIX Народно събрание на 16 октомври 2003г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail