Колеж по туризъм – Благоевград участва в заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма

Деветото заседане бе открито от министър Балтова която изтъкна, че разговорите по темата за човешкия ресурс в туризма, обучението и актуалното състояние на пазара на труда, особено в контекста на въздействието на пандемията от Сovid-19, са изключително наложителни и е изненадващо, че подобна тематична среща не е била провеждана през последните две години.

Като основна цел на срещата бе посочена необходимостта от очертаването на мерки за синхронизиране между нуждите на бизнеса от кадри с необходимите квалификации и умения, от една страна, и учебните програми и стажове на гимназиите по туризъм, колежи, висши училища и професионални центрове в страната, от друга.

Бяха обсъдени и конкретни виждания как да се случи това, както и необходимостта от разширяване на дуалното обучение. От близо 117 училища, едва 9 се възползват от тази форма. Същевременно бе изтъкната нуждата работодателите да осигуряват ефективни стажове и работни практики за ученици и студенти.

Участниците се обединиха около тезата, че имиджът на професиите в туристическия бизнес оформят имиджа на дестинацията. Министър Балтова изведе спешната необходимост от мащабно междуинституционално проучване относно развитието на човешкия ресурс в туризма с оглед намиране на решения именно за подобряване имиджа на професиите в сектор туризъм.

За подобряване и повишаване на компетенциите на работещите в туризма бизнесът трябва да използва активно финансиране от фондовете на ЕС.

Като друг начин бе посочено да се ползват по-широко възможностите на програмата „Еразъм“, в това число и във връзка с привличане на чуждестранни студенти у нас. Беше дискутирано трудоустрояването на чуждите сезонни работници, които идват у нас без необходимата адаптация и без да знаят езика. От бизнеса предложиха да се проведе кампания, която да насърчи интереса към професиите в сектора, както и вноса на работна ръка от чужбина, да бъдат улеснени адаптацията и обучението им в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail